اینجا نارین از دل مینویسد !

از دل می آید ، دل که توضیح ندارد ! دارد ؟